Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri tərəfindən peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsinin müddətlərinin və ardıcıllığının müəyyən edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il tarixli 440 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarına müvafiq olaraq vahid büdcə təsnifatda dəyişiklik edilməsi zərurəti son illərdə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, dövlət və icmal büdcələrin idarə olunmasında tətbiq olunan qanunvericilik aktlarında aparılmış dəyişikliklərdən irəli gələn məsələlərin təsnifatda nəzərə alınması ilə bağlı olub.
Vahid büdcə təsnifatı ölkədə həyata keçirilən dövlət maliyyə inzibatçılığının və hesabatlılığın gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, həmçinin büdcə vəsaitlərindən təyinatı üzrə istifadənin tam təmin edilməsinə yönələn islahatların vacib elementlərindən biridir.
Vahid büdcə təsnifatında edilən dəyişikliyə müvafiq olaraq büdcə gəlirlərinin təsnifatında büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərdən daxilolmaları daha geniş  və əhatəli təsnifləşdirilib, təsnifat kodlarına müvafiq əlavələr edilib.
Təsnifatda dəyişikliklər edilərkən beynəlxalq təşkilatların təklifləri də nəzərə alınıb.
Dövlət və icmal büdcələrinin strukturunda edilən əlavə və yeniliklərə (büdcə qaydasının tətbiqi, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respulikası Qanunundan irəli gələn məsələlər və s.) müvafiq olaraq büdcə xərclərinin funksional təsnifatında bölmələrin sayı 14-dən 12-yə azaldılıb, təsnifatın bəzi xərc bölmələri genişləndirilib, bir sıra köməkçi bölmələrin strukturu dəyişdirilib.
Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı yenidən işlənilərək bölmələrin sayı 11-dən 10-a azaldılıb.
«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq 2020-ci il üçün dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin bu təsnifata uyğun tərtib edilməsi məqsədilə onun tətbiqinə 2019-cu ildən başlanılacaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qiymətli metallar və qiymətli 
daşlarla aparılan əməliyyatlar üzrə dövlət tənzimləmə 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi haqqında 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

Q Ə R A R I

 

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə
 elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət
 növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr tarixli 
103 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

Q Ə R A R IAzərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2016-cı il 22 iyul tarixli Q-16 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun olaraq büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə ayrılmış vəsaitlərin istifadəsinin dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi qaydası»nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2016-cı il 22 iyul tarixli Q-16 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun olaraq büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə ayrılmış vəsaitlərin istifadəsinin dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi qaydası»nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Qərar № Q-08 
Bakı şəhəri, 12 iyul 2018-ci il


  
 


maliyye2.onp.az


Bəzi başlıqlar

    Vahid Sertifikat Bazası